home

Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.olvg.nl) en de website van Mijn OLVG (www.mijnolvg.nl) (hierna: de websites). De websites zijn eigendom van Stichting OLVG (hierna: OLVG). Door de websites te bezoeken en/of de op of via de websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de websites

Hoewel OLVG grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de websites kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de websites niet meer actueel, volledig of correct is. OLVG is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. OLVG garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

OLVG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de websites gepubliceerde informatie.

Geen medisch advies

De informatie op de websites is bedoeld voor algemene doeleinden. De websites geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in OLVG.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

OLVG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites. De informatie op deze externe websites is door OLVG niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de websites (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van OLVG, dan wel bij OLVG rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de websites wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG een koppeling naar een pagina van de websites van OLVG te maken, de websites van OLVG aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

OLVG behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) websites naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. OLVG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de websites en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de websites en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

OLVG hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt.

OLVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van OLVG invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatum, patiëntnummers, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met medische gegevens van patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring patiëntgegevens.

Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid.

Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruikt OLVG cookies. Zie voor meer informatie de cookieverklaring.