home

Klacht indienen

Wij hopen dat u tevreden bent met onze zorgverlening. Soms kan een bezoek aan ons ziekenhuis anders lopen dan u had verwacht of gewenst. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons ziekenhuis, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. Door uw ervaringen met ons te delen, biedt u ons kansen om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Zodat we u én anderen in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

Onze medewerkers vinden het prettig als u opmerkingen of klachten rechtstreeks met hen bespreekt. In een gesprek kan vaak direct samen naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om dit gesprek te voeren, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionaris stelt zich neutraal op, zonder oordeel en werkt op basis van vertrouwelijkheid. Doel van de klachtbemiddeling is waar mogelijk kwaliteitsverbetering, herstel van vertrouwen, begrip voor elkaar en een voor patiënt en zorgverlener/organisatie bevredigende oplossing.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een opmerking of klacht indienen over alle zaken in OLVG waarover u ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de medische behandeling, verzorging, bejegening, informatievoorziening of organisatie van de zorg.

Wilt u een klacht indienen over de telefonische bereikbaarheid, over het moeizaam kunnen maken van een afspraak of over de wachttijd, dan zullen wij uw klacht registreren en onder de aandacht brengen van de betreffende afdeling.

Meer informatie vindt u op www.olvg.nl/nieuws/contact-met-olvg-soms-moet-u-iets-langer-wachten

Met een vraag of een klacht over (de hoogte van) uw factuur kunt u zich het beste wenden tot uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan contact opnemen met OLVG. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiële Zaken van OLVG via het e-mailadres financien-servicepunt@olvg.nl.

Meer informatie over uw factuur en zorgkosten kunt u vinden op:
www.olvg.nl/uw-zorgverzekering
www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota
www.dezorgnota.nl

Heeft u een klacht over MijnOLVG, dan vragen we u deze rechtstreeks te richten aan de afdeling die MijnOLVG beheert. U kunt de afdeling bereiken via het e-mailadres mijnolvg@olvg.nl.

Meer informatie over wat wel en niet mogelijk is in het gebruik van MijnOLVG vindt u op www.olvg.nl/mijnolvg.

Heeft u een klacht over iets anders, en hebt u aangegeven hierover contact met de klachtenfunctionaris te willen hebben, dan zal deze binnen 3 tot 4 weken contact opnemen om de behandeling van uw klacht te bespreken. Gedurende de zomervakantieperiode is de reactie termijn langer dan gebruikelijk (10 werkdagen).

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als patiënt van OLVG een klacht indienen. Ook wettelijk vertegenwoordigers en directe nabestaanden van patiënten kunnen een klacht indienen. Anderen kunnen alleen een klacht indienen met uw toestemming. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

Onder de aandacht brengen

Als u het voldoende vindt om uw verhaal te vertellen, zodat OLVG hiervan leert en u verdere actie niet nodig vindt, kunt u uw klacht ter kennisgeving melden bij de klachtenfunctionaris. Deze brengt uw klacht dan onder de aandacht van de betrokkene(n).

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunt u uitleggen op welke wijze de zorgverlening in uw ogen anders had gekund, terwijl de betrokken medewerker/zorgverlener een toelichting kan geven.

Dit kan door:
- Mondelinge terugkoppeling via de klachtenfunctionaris;
- Schriftelijke reactie;
- Gesprek tussen u en de medewerker/zorgverlener. Op verzoek van u of de betrokken medewerker/zorgverlener kan de klachtenfunctionaris als onafhankelijke gespreksleider hierbij aanwezig zijn.

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris bereiken?

U kunt de klachtenfunctionaris benaderen via het online klachtenformulier of per brief of e-mail.
Wanneer u een brief of e-mail stuurt, vermeld dan in ieder geval uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

OLVG, t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 95500
1090 HM Amsterdam
e-mailadres: klachten@olvg.nl

Het is mogelijk dat u na contact met de klachtenfunctionaris en de stappen die zijn gezet, niet tevreden bent. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Klachtenonderzoekscommissie van OLVG. De Klachtenonderzoekscommissie onderzoekt de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft. Dit gebeurt op basis van hoor- en wederhoor. Als de Klachtenonderzoekscommissie voldoende informatie heeft verzameld, geeft de commissie een schriftelijk oordeel over de gegrondheid van uw klacht. De Klachtenonderzoekscommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid en kan ook geen schadevergoeding of onkostenvergoeding toekennen.

Uw klacht wordt alleen behandeld door de Klachtenonderzoekscommissie als u deze schriftelijk (per e-mail of brief) indient. 

Schadeclaim indienen

Indien u een schadevergoeding wilt vragen, omdat u vindt dat u schade heeft geleden door bijvoorbeeld een medische behandeling, dan kunt u OLVG aansprakelijk stellen. Een schadeclaim dient schriftelijk te worden ingediend. Schrijf in uw brief dat het gaat om een ‘aansprakelijkstelling’ en vertel daarbij wat er wanneer is gebeurd en waaruit uw schade bestaat.

Vervolgens stuurt u deze brief naar de afdeling Juridische Zaken die uw schadeclaim zal behandelen en u verdere informatie zal verstrekken.

OLVG, Juridische Zaken
Postbus 95500
1090 HM Amsterdam
e-mailadres: juridischezaken@olvg.nl

Meer informatie

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij verzekeren u dat uw klacht geen invloed heeft op uw behandeling. Wij registreren iedere klacht. De gegevens verwerken we anoniem in overzichten voor het management en de raad van bestuur.

Uw klacht vormt een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in OLVG. Aan de klachtenprocedure in OLVG zijn voor u geen kosten verbonden. De eventuele kosten van (rechts)bijstand komen wel voor uw eigen rekening.

Klachtenformulier OLVG

Klachtenformulier

Klachtenregeling OLVG

Klachtenregeling OLVG

Klachten die vallen onder de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Pagina verpleegafdeling Psychiatrie en MPU

Wilt u uw mening geven over verschillende onderwerpen in OLVG?

OLVG heeft sinds 2010 een patiëntenpanel. Door lid te worden van het patiëntenpanel van OLVG kunt u uw mening geven over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van OLVG. Zo kunt u bijvoorbeeld helpen bij de ontwikkeling van nieuwe folders en apps, of advies geven over onze omgang met patiënten. Meer weten? Zie patiëntenpanel.

Nuttige sites