Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (vriendenvanolvg.nl). De website is eigendom van Stichting OLVG en haar steunstichting Vrienden van OLVG. Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de websites

Hoewel stichting Vrienden van OLVG grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Stichting Vrienden van OLVG is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Stichting Vrienden van OLVG garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

Stichting Vrienden van OLVG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de websites gepubliceerde informatie.

Geen medisch advies

De informatie op de website is bedoeld voor fondsenwervende doeleinden om de patiëntbeleving in het ziekenhuis te kunnen verbeteren. En om meer wetenschappelijke onderzoeken te kunnen uitvoeren.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van OLVG en stichting Vrienden van OLVG. Het is niet toegestaan informatie op de websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Vrienden van OLVG of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de websites wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Vrienden van OLVG een koppeling naar een pagina van de website te maken.

Wijzigingen

Stichting Vrienden van OLVG behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Stichting Vrienden van OLVG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de websites en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

OLVG hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u deze website bezoekt.

OLVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van Vrienden van OLVG invult worden uitsluitend gebruikt om feedback af te handelen of om aanmeldingen voor eenmalige en frequente-, opeenvolgende donaties, diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatum en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid.

Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruikt OLVG cookies. Zie voor meer informatie de cookieverklaring.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Stichting Vrienden van OLVG. Laatst gewijzigd: 25 oktober 2023.